Sistemes de participació dels grups d’interès

Sistemes de participació dels grups d'interès

En el marc de la política de qualitat i millora continua del centre, el Marc d'Identitat de la nostra entitat i amb l'enfoc proactiu del model EFQM, Benito Menni CAM té establerts canals de comunicació i diàleg permanents amb els seus grups d'interès:

 

  • Pel que fa a la propietat, les Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús, tenim òrgans de participació i diàlegs estructurats en els diversos temes assistencials, organitzatius, socials etc que permeten portar endavant la nostra missió i objectius institucionals
  • Amb els principals finançadors públics, Benito Menni CASM participa com a grup d'interès de la Generalitat de Catalunya, contribuint al desenvolupament i millora del sistema de salut publica, especialment en l'àmbit de la salut mental i addiccions i sociosanitari.
  • En el marc de les relacions institucionals, Benito Menni es relaciona amb un ampli ventall d'entitats, associacions, empreses amb qui col·labora, tot desplegant acords que permetin el treball conjunt pel be dels pacients i la ciutadania.
  • Els treballadors, son una part imprescindible de Benito Menni CASM, ja que son qui diàriament atenen les persones a qui oferim assistència i de les que tenim cura. El comitè d'empresa i les relacions sindicals i patronals, permeten treballar conjuntament per a oferir les millor condicions laborals on poder realitzar la nostra tasca.
  • Amb pacient i familiars, l'escolta activa i el diàleg és permanent. La participació dels usuaris i les famílies per a la millora dels serveis es realitza mitjançant la recollida tant de la seva satisfacció i expectatives com de les queixes, reclamacions i suggeriments. Aquesta informació es coneguda i avaluada pel Consell de Direcció, amb l'objectiu de definir accions per a la millora en la prestació del servei i revisar i actualitzar els compromisos establerts en la Carta de Serveis de l'entitat. En concret es realitzen enquestes de satisfacció anuals a usuaris ingressats i/o a les seves famílies, enquestes de satisfacció a l'alta de l'usuari, focus grups de pacients/familiars i assemblees d'usuaris on periòdicament el Servei d'Atenció a l'Usuari hi assisteix amb la finalitat de recollir informació sobre les expectatives i satisfacció de les persones ateses. El consell Assessor de Pacients i familiars, obre al 2018 un nou espai de diàleg amb els pacients i familiars.
  • Finalment, amb la societat, amb el nostre compromís social estem al servei de la ciutadania sent una entitat pròxima i oberta, participativa en aquell àmbits ens els que podem aportar experiència i expertesa, sense oblidar en estar presents i col·laborar en els àmbits en que puguem aprendre i intercanviar experiències que beneficiïn l'assistència, la recerca i la docència.
FORMEM PART DE

codi tipus

hospitals sense fum

cluster salut mental

 

CONTACTEU-NOS

Benito Menni CASM
C/ Dr Pujadas, 38 - 08830 St Boi de Llobregat
Telèfon: 93 652 99 99 / Fax 93 640 02 68 /
hospital.hbmenni@hospitalarias.es

 

Centres
Reconeixements a la qualitat i excel·lència
Darrera modificació: 05/12/2022
EFQM500
Iso
UNE
donabedian
Gold forum member