Política de sostenibilitat mediambiental Benito Menni CASM

Política de sostenibilitat mediambiental Benito Menni CASM

Benito Menni CASM com a entitat basada en valors ètics i compromesa amb la societat, contempla com a eix principal del Pla estratègic que la impulsa, el desenvolupament de polítiques de qualitat, eficiència i desenvolupament de compromís social (responsabilitat social corporativa)

En aquest marc de compromís social, la missió, valors i visió de l‘entitat estableixen un treball actiu vers les necessitats dels nostres grups d'interès, especialment els pacients i els seus familiars, vetllant no només per la cura i millora de la seva salut, sino també per la millora de les seves condicions socials que permetin una rehabilitació de les persones en la comunitat.

La sostenibilitat ecònomica, marcada també pels valors intitucionals, sustenta la nostra activitat, permentent una gestió dels recursos transparent, eficient i que afavoreixi la consecució de la missió dirigida als més desafavorits socialment.

Pel que fa a la sostenibilitat mediambiental, els darrers anys l'entitat ha anat desenvolupant accions puntuals que volem integrar ara en una política estructurada de sostenibilititat de Benito Menni CASM.

La cultura de la millora contínua arrelada i consolidada en la nostra entitat en el marc del model EFQM, i la maduresa assolida en aspectes de qualitat tant per l'entitat com per les persones que la conformen, ens esperona a fer una pas més en el nostre compromís mediambiental, estructurant una política activa que contempli objectius i accions concretes, i que ens ajudaran anar fent camí entre tots per una societat millor.

 

Àmbits de la política de sostenibilitat

Tenint en compte aquests aspectes esmentats, la legislació vigent, establim unes àrees de treball per a la millora mediambiental en les que treballar.

Energia

Reciclatge

Gestió residus

Promoció d'estil de vida saludable i sostenible

 

Objectius generals

  • Més enllà de l'acompliment de la normativa legal mediambiental, establir accions que ens permetin la millora de la gestió mediambiental del centre i de l'impacte de la nostra activitat en la societat.
  • Afavorir l'us racional dels recursos disponibles, evitar el malbaratament i promoure el reciclatge i reaprofitament dels mateixos.
  • Promoure la cultura de la sostenibilitat en els nostres grups d'interès, fent partíceps especialment a treballadors, proveïdors i pacients/familiars.
  • Promoure els estils de vida saludables i sostenibles que afavoreixin especialment la salut.

 

Desplegament de la política de sostenibilitat al centre

En el marc del pla estratègic i el pla operatiu anual, la Direcció del centre estableix les prioritats a treballar cada any en aquest àmbit.

Benito Menni CASM disposa d'un grup d'Empresa sostenible que és l'encarregat de liderar, desplegar i implementar aquesta política de sostenibilitat, tot proposant les accions concretes que permetin l'assoliment dels objectius.

Anualment, es realitza una concreció d'objectius i una avaluació al final d'any mitjançant una memòria

FORMAMOS PARTE DE

codi tipus

hospitals sense fum

cluster salut mental

 

CONTACTE CON NOSOTROS
Benito Menni CASM
C/ Dr Pujadas, 38 - 08830 St Boi de Llobregat
Teléfono: 93 652 99 99 / Fax 93 640 02 68 /
hospital.hbmenni@hospitalarias.es
Centres
Reconeciminetos a la calidad y excelencia
Última modificación: 30/11/2023
EFQM500
Iso
UNE
donabedian
Gold forum member